Artikuj Ligjor

Advanced Search
More Search Options
we found 0 results
Your search results

Category Archives: Ligj

Vështrim krahasues ndërmjet Common Law dhe Civil Law p...

-Të përbashkëtat dhe dallimet midis trashëgimisë në Shqipëri, Itali dhe në Gjermani. Të përbashkëtat: -Si në Shqipëri, Gjermani dhe Itali trashëgimia kalon …

Ligj Maj 13, 2019 0 Continue Reading

“Prezumimi i Pafajsisë”

Kuptimi i parimit të pafajsisë sipas nenit 4 të Kodit të Procedurës Penale është se i pandehuri ose personi i dyshuar prezumohet i pafajshëm derisa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim gjyqësor…

Ligj Maj 13, 2019 0 Continue Reading

Krimi Kibernetik

Ratifikimi I Konventes per krimin ne fushen e kibernetikes ka si qellim luftimin kunder krimit kibernetik dhe nevojen per te mbrojtur interesat legjitime ne perdorimin dhe zhvillimin e teknologjive te informacionit…

Ligj Maj 06, 2019 0 Continue Reading

Politikat E Privatësisë Dhe Përputhshmëria (Compliance...

Tregtia apo veprimtaritë ekonomike ne përgjithësi ishte një veprimtari me e thjeshte nga ç‘është tani, palët e interesuara tregtari dhe konsumatori, takoheshin dhe ne prezence te një ri-tjetrit binin dakord për transaksionet…

Ligj Maj 06, 2019 0 Continue Reading

“Mbrojtësi i zgjedhur nga i pandehuri”

Sipas nenit 48 të Kodit të Procedurës Penale, i pandehuri ka të drejtë :
– Të zgjedhë jo më shumë se dy mbrojtës
– Zgjedhja duhet të bëhet para organit procedues…

Ligj Maj 06, 2019 0 Continue Reading

Natyra kontraktuale e marrëdhënies së risigurimit

Marrëdhëniet në mes të kompanive të sigurimit të drejtpërdrejtë (cedues) dhe risiguruesit janë formalizuar me shkrim me anë të një dokumenti të quajtur një kontratë risigurimi. Kontrata e risigurimit është…

Ligj Maj 06, 2019 0 Continue Reading

Compare Listings