Artikuj Ligjor

Your search results

Artikujt me te fundit

Vështrim krahasues ndërmjet Common Law dhe C...

Maj 13, 2019
-Të përbashkëtat dhe dallimet midis trashëgimisë në Shqipëri, Itali dhe në Gjermani. Të përbashkëtat: -Si në Shqipë [more]
Continue Reading

“Prezumimi i Pafajsisë”

Maj 13, 2019
Kuptimi i parimit të pafajsisë sipas nenit 4 të Kodit të Procedurës Penale është se i pandehuri ose personi i dyshu [more]
Continue Reading

Krimi Kibernetik

Maj 06, 2019
Ratifikimi I Konventes per krimin ne fushen e kibernetikes ka si qellim luftimin kunder krimit kibernetik dhe nevoj [more]
Continue Reading

Politikat E Privatësisë Dhe Përputhshmëria (...

Maj 06, 2019
Tregtia apo veprimtaritë ekonomike ne përgjithësi ishte një veprimtari me e thjeshte nga ç‘është tani, palët e inte [more]
Continue Reading

“Mbrojtësi i zgjedhur nga i pandehuri”

Maj 06, 2019
Sipas nenit 48 të Kodit të Procedurës Penale, i pandehuri ka të drejtë : – Të zgjedhë jo më shumë se dy mbrojtës [more]
Continue Reading

Natyra kontraktuale e marrëdhënies së risigu...

Maj 06, 2019
Marrëdhëniet në mes të kompanive të sigurimit të drejtpërdrejtë (cedues) dhe risiguruesit janë formalizuar me shkri [more]
Continue Reading

Trashegimia testamentare (Llojet e testament...

Maj 06, 2019
Termi testament vjen nga latinishtja testamentum. Fillimisht është hasur ne Romën e Lashtë i cili tregonte deklarim [more]
Continue Reading

Krahasimi mes Kodit Civil Shqiptar dhe atij ...

Maj 02, 2019
Sipas Kodit Civil Francez përkufizimi i Kontratës jepet kështu “Një marrëveshje përmes se cilës një apo disa person [more]
Continue Reading

Roli i Gjykatës në procedurën e thjeshtëzuar...

Maj 02, 2019
Në dispozitat e ligjit nr.9901/2008 “Për tregtarë dhe shoqëritë tregtare” është parashikuar procedura e thjeshtëzua [more]
Continue Reading

Garancitë ligjore për mbrojtjen e konkurren...

Pri 23, 2019
Nëse jeni një biznes apo edhe konsumator Shqipëtar dhe jeni përballur më pasojat e shtremberimit të konkurrencës në [more]
Continue Reading

“MOSHA PËR PËRGJEGJËSI PENALE” DREJTËS...

Pri 23, 2019
Të drejtat e të miturve janë pjesë përbërëse e sistemit të drejtësisë dhe respektimi i këtyre të drejtave është pje [more]
Continue Reading

Qasje krahasuese e legjislacionit shqiptar p...

Pri 23, 2019
Sipas ligjit model me qira financiare do të kuptojmë një transaksion në të cilin një person i siguron një personi t [more]
Continue Reading

Fitimi i Pronesise me ane te kontrates

Pri 23, 2019
Kontrata eshte marreveshja qe realizohet ndermjet dy paleve per te arritur nje qellim te perbashket. llojet e hasur [more]
Continue Reading

Pirateria e markave tregtare dhe konkurrenca...

Pri 23, 2019
Marka është zëri i kompanisë ndërsa një produkt është një suvenier.” Lisa Gansky. Sipas Konventes se Organizatës Bo [more]
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings