Artikuj Ligjor

Your search results

Natyra kontraktuale e marrëdhënies së risigurimit

Posted by admin on 6 Maj, 2019
| Ligj
| 0

Marrëdhëniet në mes të kompanive të sigurimit të drejtpërdrejtë (cedues) dhe risiguruesit janë formalizuar me shkrim me anë të një dokumenti të quajtur një kontratë risigurimi. Kontrata e risigurimit është një marrëveshje midis dy ose më shumë palëve (i risiguruari dhe risiguruesi), ku risiguruesi pranon të marrë një pjesë fikse të riskut të të risiguruarit, sipas kushteve të përcaktuar në kontratën e risigurimit.  Në përgjithësi, legjislacioni që duhet të merret parasysh për zbatim në një kontrate risigurimi janë si më poshtë:

a) ligjeve të miratuara, si publike dhe private te cilat mund te jene ligje kombëtare
dhe ndërkombëtare;
b) vendimet dhe jurisprudenca e gjykatave;

Kontrata e parë e risigurimit që njihet edhe sot, është një kontratë e shkruar në gjuhën latine dhe është lidhur në Xhenova në korrik të vitit 1370. Në thelb të kësaj kontrate qëndronte sigurimi i një ngarkese detare që duhej të kryhej nga Spanja në Lindjen e Mesme dhe duke parë rrezikun e lartë të këtij udhëtimi siguruesi e transferoi pjesën më të madhe të rrezikut tek një sigurues i dytë i cili e pranoi atë. Për herë të parë këtu shohim krijimin e një marrëdhënie ndërmjet siguruesit dhe risiguruesit, ndërsa pronari i ngarkesës qëndronte jashtë kësaj kontrate .

Kjo kontratë paraqet dhe dy aspekte interesante të risigurimit:

1. Së pari, kjo kontratë risigurimi do të ishte në fuqi vetëm për një pjese rruge për shkak të rrezikut të saj të veçantë;
2. Së dyti, kemi transferimin e pjesës me te madhe të rrezikut, një formë që përdoret edhe sot.

Megjithatë një aspekt negativ i kësaj kontrate qëndronte në faktin që nuk kishte të parashikuar primin që duhej të paguhej.
Megjithatë në shekullin e 14, më saktësisht në 16 maj 1409 në Firence kemi për herë të parë përdorimin e termit kontratë risigurimi, e cila kishte të bënte me risigurimin e një dërgesë në një vlerë 200 florinjsh gjatë një rruge detare. Termi i përdorur në kontratë ishte “Rassicurare”, ekuivalenti i termit risigurim. Këto lloj kontratash lindën si pasojë e zhvillimit të tregtisë, së qyteteve italiane në Mesdhe e më gjërë.

Praktika ka treguar se dispozitat e rëna dakord në kontratë dhe përdorimit të transaksioneve të risigurimit, zakonet ndërkombëtare priren të kenë përparësi mbi legjislacionin e mundshme në fuqi dhe jurisprudencës e nje shteti. Përveç rregullave të vendosura normalisht sipas ligjit tregtar (aftësia për të kontraktuar, qëllimi për të krijuar një marrëdhënie juridike, etj.), kontratat e risigurimit duhet të plotësojnë kushtet minimale mbizotëruese për çdo kontratë sigurimi:

1. Subjektet: i risiguruari dhe risiguruesi;

2. Interesi i risiguruar; Interesi duhet të ekzistojë dhe fillon kur është e aplikueshme për siguruesi i drejtpërdrejtë; në këtë mënyrë, interesi për risiguruesit, si dhe përgjegjësia e saj, fillon që nga koha siguruesi i drejtpërdrejtë nxjerr politikën, dhe është i kufizuar nga sasia dhe përgjegjësisë se pranon sipas kontratës.

3. Parimi i mirëbesimit; Ky parimi duhet të jetë një nga parimet që duhet të zbatohet nga risigurimi. Në këtë biznes, besimi maksimal i mirë është absolutisht thelbësor dhe duhet të respektohen shumë të rreptë, pasi ajo është një lidhje në mes të profesionistëve të nivelit të njëjtë, njëra prej të cilave, risiguruesit, mbi pranimin e një kontrate, praktikisht duart të kompanisë ceduese. Besimi i nënkuptuar mund të arrihet vetëm, në praktikë, me respektimin e ceduesit të këtij parimi me kalimin e kohës. Ky parim është manifestuar në mënyra të ndryshme në rrjedhën e marrëdhënieve risigurimit: Ceduesi ka për të siguruar risiguruesi me informacion të plotë dhe të besueshëm në rrethanat e biznesit te ceduar. Ky informacion është veçanërisht e vlefshme si risiguruesi do të vendosë për pjesëmarrjen e saj, normat që do të zbatohen. Risiguruesi duhet të informohet për rritjen e rrezikut, ato që ceduesi vendos për të mbuluar për arsye komerciale (mbulon dhëna si një nder) dhe asnjë shmangie nga dispozitat e kontratës. Një mënyrë tjetër në të cilën parimi i mirëbesimit është manifestuar është kur përjashton ceduesi nga politikat e saj ato rreziqet e cila, edhe pse e pranuar, mund të interpretohen si të papërshtatshme për rreziqet për të cilat është krijuar kontrata; rreziqe të veçanta, etj Sa i përket informacione të përgjithshme mbi biznesin e pranuar, ceduesi duhet të japë informacion të besueshëm mbi pretendimet, vlerëson humbjet, rezervat e jashtëzakonshme, statistika të besueshme dhe të qarta, etj

4. Dëmshpërblimi; Kontratat e risigurimit janë kontrata me dëmshpërblim. Kontratat e bazuara në një interes thjesht spekulative nuk ka kuptim

5. Solidariteti i interesave; Ajo qe është pranuar në përgjithësi se fati të risiguruesit and risiguruar të shkojnë dorë për dore që do të thotë se kur një rrethanë lind që përfiton një nga palët, ajo duhet të përfitojnë të tjera. Me fjalë të tjera, risiguruesi dhe risiguruar duhet të ndajnë në mënyrë të barabartë çdo fitim apo pretendimet që lindin. Edhe pse parimi i ndjekur fatin zbatohet për të gjitha llojet e risigurimit, më të madhe se kontratat e humbjes, situata mund të lindin në këtë favor vetëm të një prej palëve. Të dyja palët janë të vetëdijshëm për këtë fakt dhe është studiuar në detaje në kapitullin përkatës për të ndarë në mënyrë të barabartë çdo fitim apo pretendimet që lindin. Edhe pse parimi i ndjekur fatin zbatohet për të gjitha llojet e risigurimit, më të madhe se kontratat e humbjes, situata mund të lindin në këtë favor vetëm të një prej palëve. Ky parim është i paçmuar gjatë interpretimit të rasteve të dyshimta që shpesh mund të lindin në funksion të nevojës për fleksibilitet në kontratat e risigurimit dhe ajo është e lidhur me parimin e vazhdimësisë komentoi më poshtë.

6. Transferimi i rrezikut; Një transferimi aktual i riskut duhet të bëhet në biznes risiguruar (në rastin e kontratave proporcionale), ose një rrezik i vërtetë duhet të jetë e mbuluar (në rastin e kontratave jo-proporcionale dhe tejkalim fakultative të risigurimit humbjes) në mes të ceduesi dhe risiguruesi

7. Parimi i vazhdimësisë; Ky parim u mundëson palëve per të stabilizuar rezultatet e fituara me kalimin e kohës, duke kompensuar të tjera për pretendimet e transferuara ose si alternativë, duke i kushtuar një pjesë të fitimeve të fituara duke ruajtur marrëdhënie të risigurimit me kalimin e kohës, risiguruesi dhe ceduesi mund të marrin pjesë në rezultatet e gjeneruara nga transaksionet e risigurimit

8. Arbitrazhi; Në rast të mosmarrëveshjeve midis ceduesit dhe risiguruesit, që rrjedhin nga interpretimi i kontratës se risigurimit, në vend që të marrë veprime ligjore përmes gjykatave të drejtësisë, problemet zgjidhen zakonisht nga arbitrazhi, arbitrat e njohur profesionalisht ekspertë të risigurimit

9. Aftësia paguese e risiguruesit; Cedimi i risigurimit përfshijnë një ndërmarrje të pagesës në të ardhmen nga ana e risiguruesit, risiguruesi kërkohet të kenë një nivel të lartë të aftësisë paguese për të mbuluar detyrimet që pranon. Një falimentimi risiguruesit është shumë e dëmshme për një ceduesi që nuk është liruar nga detyrimet e saj në drejtim të siguruarit e saj. Natyrisht, një kontratë risigurimi, në të njëjtën mënyrë si një politikë e sigurimit, duhet të përcaktohet në një dokument të shkruar, të nënshkruar nga të dy palët, përcakton karakteristikat e transferimit të rrezikut:

    • Periudha e mbuluar
    • Klasa e biznesit të risiguruar
    •  Lloji i transferimit të riskut dhe karakteristikat e tij.

Megjithatë, dhe siç ndodh në ndonjë transaksion tregtar, ka shumë mënyra të ndryshme të krijimit të kësaj marrëdhënie risiguruesi /i risiguruar. Prandaj, klasifikimi i përgjithshëm është ai që liston detyrimet kontraktuale e palëve ne varësi të faktit nëse ato janë të parregullta dhe sporadike (vendosje fakultative), ose nëse ato janë obligim të përhershme dhe plotësisht e detyrueshme për të dy siguruesit dhe risiguruesit për grupe të tëra e biznesit, qoftë nga klasa e sigurimit ose portofolet gjithë (e detyrueshme), risigurimit detyrueshme është i njohur edhe si risigurimit automatike.

 

Autore: Zamira Lila (Saraçi)

Lexo me Shume Artikuj

Compare Listings